Тайлан, тушаал, журам


Улирлын ажлын гүйцэтгэлийн мөнгөн урамшуулал олгон журам

Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлт

Ажилтан сонгон шалгаруулах журам

Эмнэлгийн захирал болон зохион байгуулалтын нэгжийн удирдлага сонгон шалгаруулах тухай

Эмнэлгийн бүтэц орон тоог батлах тухай

Удирдлага сонгон шалгаруулах журам