2022 оны өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал


2022 оны жилийн эцсийн байдлаар ирүүлсэн өргөдөл,  гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал