Үзлэгийн цаг дугаар авах :7013-5036, 1800-0119

Санал, хүсэлт, гомдол авах

Иргэдээс санал, хүсэлт, гомдол хүлээн авах хуудас.