2022 оны тушаал


А/01 Арьсны өвчин судлалын үндэсний төвийн бүтэц, ажил албан тушаалын жагсаалт, дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай

А/02 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг шинэчлэн батлах тухай

А/03 Комисс томилох тухай

А/04 Ажлын хэсэг томилох тухай

А/06 Мэдээллийн сан хариуцсан ажилтныг томилох тухай

А/09 Эмийн эмчилгээг зохицуулах хороо байгуулах тухай

А/10 Антибиотикийн дэд хороо байгуулах тухай

А/11 Хөрөнгө хуваарилах тухай

А/13 Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх ажилтныг томилох тухай

А/14 Сар шинийн баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А/15 Журам батлах тухай

А/16 Журам батлах тухай

А/17 Журам батлах тухай

А/18 “Харилцан хүндэтгэе” аян зохион байгуулах тухай

А/19 Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүдийг шинэчлэн батлах тухай

А/20 Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүдийг шинэчлэн батлах тухай

А/21 Олон улсын сувилагчийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

А/22 Хамтын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах тухай

А/23 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд резидент эмчийн бие даан үзүүлэх өвчний жагсаалт батлах тухай

А/24 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай

А/26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/27 Багш томилох тухай

А/28 Цус сэлбэлтийг зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай

А/31 Тоног төхөөрөмж сонгон шалгаруулах тендерийн хорооны гишүүдийг шинэчлэн батлах тухай

А/33 Тооллого явуулах тухай

А/34 Дотоод хяналтын нэгж байгуулах тухай

А/38 Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүдийг шинэчлэн батлах тухай

А/40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/41 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл ажиллуулах тухай

А/48 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай