Тэргүүлэх чиглэл, чиг үүрэг


СТРАТЕГИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ 1. НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ 2. ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ 3. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ

СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ 4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САНХҮҮЖИЛТ

СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ 5. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТЕХНОЛОГИ

СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ 6. ЭМ ЗҮЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ 7: МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН УДИРДЛАГА

СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ 8. БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖИЛ, УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ

Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын зах зээлд Эрүүл мэндийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжуудын хүрээнд арьс харшил, эмчилгээний гоо заслын чиглэлээр үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжинд нийцүүлэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг ил тод, шуурхай хүнд сурталгүй, эрсдэлд суурилсан тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

АМБУЛАТОРИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХЭВТЭН ЭМЧЛЭХ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

СУВИЛАХУЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЛАБОРАТОРИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ