2021 оны тушаал


А/37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/36 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл сонгон шалгаруулах тухай

А/35 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын тухай

А/34 Гамшгийн эрсдлийн үнэлгээний гишүүд томилох тухай

А/33 2021 оны хүнсний бараа материал сонгох тухай

А/32 Ахмадын хороон гишүүдийг томилох тухай

А/29 Сургалтын элсэлтийн шалгалтын комисс байгуулах тухай

А/28 Тендерийн хорооны бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай 

А/27 Магадлан итгэмжлэлийн ажлын хэсэг томилох тухай

А/26 Албан тушаалын тодорхойлолт шинэчлэх тухай

А/25 Стандарт удирдамж шинэчлэх тухай

А/24 Тусламж үйлчилгээний өртөг тооцох тухай

А/23 Тендерийн үнэлгээний хороон бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай

А/22 Баяраар ажиллах хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А/20 Комисс батлах тухай

А/16 Эмийн сан ажиллуулах тухай

А/15 Тендерийн хорооны бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай

А/14 Түрээслэгч сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/13 Тендерийн үнэлгээний хороог шинэчлэн батлах тухай

А/12 Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүдийг шинэчлэн батлах тухай

А/11 Тендерийн үнэлгээний хороог шинэчлэн батлах тухай

А/10 Тендерийн хорооны гишүүдийг батлах тухай

А/01 Бүтэц албан тушаалын жагсаалт

А/06 Эмийн эмчилгээг зохицуулах хороог байгуулах тухай

А/07 Антибиотикийн дэд хороо байгуулах тухай

А/08 Бэлэн байдлыг хангаж ажиллах тухай

А/09 Комисс томилох тухай

А/17 Нэмэгдэл шинэчлэн олгох тухай

А/19 Үндсэн хөрөнгөд авч бүртгэх тухай

А/21 Байгууллагын нууцын журам батлах тухай