Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ


2022 ОН

1 сар 

2 сар 

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар 

9 сар 

10 сар 

12 сар

2023 ОН

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар 

9 сар

10 сар

11 сар