Төсөв гүйцэтгэл

Д/Д  Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал   Батлагдсан төсөв     Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/   Хэмнэлт/ хэтрэлт   
     жилээр   тайлант үе /өссөн дүнгээр/     дүн   тайлбар 
   НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН      4,112,289,300.00             406,847,900.00                   79,665,151.06    
         УРСГАЛ ЗАРДАЛ      4,112,289,300.00             406,847,900.00                   79,665,151.06                               -    
   БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ      4,107,889,300.00             406,847,900.00                   79,665,151.06    
2101  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил      2,287,511,700.00             198,251,800.00                                       -                198,251,800  
2102  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл         308,814,000.00               23,580,600.00                                       -                  23,580,600  
2103                    Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал         135,912,100.00               12,900,400.00                     2,833,089.26                10,067,311  улирлын шинжтэй 
2104                    Хангамж, бараа материалын зардал           91,843,100.00                 7,653,600.00                     5,301,839.80                  2,351,760  улирлын шинжтэй 
2105                    Нормативт зардал         977,844,500.00               78,570,400.00                   33,184,680.00                45,385,720  
2106                    Эд хогшил, урсгал засварын зардал         251,872,100.00               80,860,000.00                   15,039,900.00                65,820,100  
2107                    Томилолт, зочны зардал             5,000,000.00                    416,700.00                                       -                       416,700  
2108  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж           33,091,800.00                 3,281,100.00                     8,988,846.00                 (5,707,746)  
2109  Бараа үйлчилгээний бусад зардал           16,000,000.00                 1,333,300.00                   14,316,796.00               (12,983,496)  
              ТАТААС           
              УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ             4,200,000.00                                   -    
              НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ                                      -    Гүйцэтгэл гараагүй 
80802                    Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг             4,200,000.00                                   -    
   Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг                                      -    
83112  Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал                                      -    
   ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                                      -    
   ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ                                      -    
              ИХ ЗАСВАР                                      -    
   ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ                                      -    
   ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ                                      -    
   ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР      4,112,089,300.00             723,193,600.00                 299,585,967.00              423,607,633  
   Улсын төсвөөс санхүүжих         528,658,400.00                                   -    
   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                                      -    
   Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих      3,140,441,000.00             523,406,800.00                 251,190,860.00              272,215,940  
   Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих                                      -    
   Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас         432,989,900.00             198,120,200.00                   37,770,107.00              160,350,093  Улсын төсвийн санхүүжилтээр өссөн дүн.Хагас бие даасан байдалд шилжсэнтэй холбоотойгоор гүйцэтгэлээр санхүүждэг болсон тул улсын төсвийн санхүүжилт аваагүй 
   Туслах үйл ажиллагааны орлого           10,000,000.00                 1,666,600.00                     6,575,000.00                 (4,908,400)  
  Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө                                     -    
   ЭМ лист           
   Төвлөрүүлэх орлого                          4,050,000.00    
   Тендерийн орлого       
Share: