Төсөв/Гүйцэтгэл

Д/Д  Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал   Батлагдсан төсөв     Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/   Хэмнэлт/ хэтрэлт   
     жилээр   тайлант үе /өссөн дүнгээр/     дүн   тайлбар 
   НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН      4,267,827,000.00          4,978,654,120.00              4,428,885,209.87    
         УРСГАЛ ЗАРДАЛ      4,267,827,000.00          4,978,654,120.00              4,428,885,209.87                               -    
   БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ      4,164,973,500.00          4,837,471,620.00              4,333,679,071.87    
2101  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил      2,283,842,500.00          2,588,119,900.00              2,482,170,400.34              105,949,500  
2102  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл         308,318,700.00             350,000,000.00                 334,264,808.28                15,735,192  
2103                    Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал         120,037,000.00             135,600,000.00                 124,257,802.80                11,342,197  улирлын шинжтэй 
2104                    Хангамж, бараа материалын зардал           95,708,700.00             118,087,220.00                 102,566,448.05                15,520,772  улирлын шинжтэй 
2105                    Нормативт зардал         985,598,500.00          1,158,632,600.00                 858,767,303.40              299,865,297  
2106                    Эд хогшил, урсгал засварын зардал         322,346,000.00             377,669,000.00                 356,626,153.00                21,042,847  
2107                    Томилолт, зочны зардал             5,518,600.00                 5,518,600.00                        750,000.00                  4,768,600  Онцгой байдал зарласан 
2108  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж           34,099,500.00               52,020,300.00                   51,139,251.00                     881,049  
2109  Бараа үйлчилгээний бусад зардал             9,504,000.00               51,824,000.00                   23,136,905.00                28,687,095  
              ТАТААС           
              УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ         102,853,500.00             141,182,500.00                   95,206,138.00                45,976,362  
              НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ           91,553,500.00             113,316,100.00                   76,826,375.00                36,489,725  Гүйцэтгэл гараагүй 
80802                    Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг           91,553,500.00             113,316,100.00                   76,826,375.00                36,489,725  
   Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг                  93,153,500.00                   68,212,375.00                24,941,125  
83112  Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал           11,300,000.00               27,866,400.00                   18,379,763.00                  9,486,637  
   ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                                      -    
   ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ                                      -    
              ИХ ЗАСВАР                                      -    
   ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ                                      -    
   ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ                                      -    
   ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР      4,267,827,000.00          4,950,787,720.00              4,529,643,477.00              421,144,243  
   Улсын төсвөөс санхүүжих         684,396,100.00                                   -    
   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                                      -    
   Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих      3,140,441,000.00          3,719,319,900.00              3,507,003,681.00              212,316,219  
   Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих                                      -    
   Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас         432,989,900.00          1,157,820,820.00                 953,101,829.00              204,718,991  Улсын төсвийн санхүүжилтээр өссөн дүн.Хагас бие даасан байдалд шилжсэнтэй холбоотойгоор гүйцэтгэлээр санхүүждэг болсон тул улсын төсвийн санхүүжилт аваагүй 
   Туслах үйл ажиллагааны орлого           10,000,000.00               73,647,000.00                   65,634,285.00                  8,012,715  
  Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө                                     -    
   ЭМ лист           
   Төвлөрүүлэх орлого           
   Тендерийн орлого           
   Нэр данс зөрүү 
Share:

Тус эмнэлэг нь анх 1926 онд одоогийн улсын клиникийн төв эмнэлгийн дэргэд арьс өнгөний өвчнийг эмчлэх 50 ортой тасаг нэртэйгээр Зөвлөлт оросын эмч мэргэжилтний тусламжаар байгуулагдан ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 1940 оны 10 дугаар сарыг хүртэл 1 дүгээр эмнэлгийн бүрэлдэхүүнд багтаж байсан юм.

Биднийг дагах

Та Имайл хаягаа энд оруулснаар манай эмнэлгийн мэдээллийг цаг алдахгүй авах боломжтой