Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт

Д/Д  Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал   Батлагдсан төсөв     Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/   Хэмнэлт/ хэтрэлт   
     жилээр   тайлант үе /өссөн дүнгээр/     дүн   тайлбар 
   НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН      4,267,827,000.00          4,833,464,365.00              3,678,270,667.96    
         УРСГАЛ ЗАРДАЛ      4,267,827,000.00          4,833,464,365.00              3,678,270,667.96                               -    
   БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ      4,164,973,500.00          4,712,444,465.00              3,598,804,477.96    
2101  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил      2,283,842,500.00          2,369,942,023.00              2,133,835,965.99              236,106,057  Гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг эцэслэн тогтоогоогүй тул ур чадварын нэмэгдэл олгоогүй 
2102  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл         308,318,700.00             320,134,792.00                 285,616,748.12                34,518,044  
2103                    Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал         120,037,000.00             123,859,000.00                 106,624,899.80                17,234,100  улирлын шинжтэй 
2104                    Хангамж, бараа материалын зардал           95,708,700.00             100,653,000.00                   89,406,000.05                11,247,000  улирлын шинжтэй 
2105                    Нормативт зардал         985,598,500.00          1,332,563,100.00                 689,541,723.00              643,021,377  Тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаа дуусаагүй 
2106                    Эд хогшил, урсгал засварын зардал         322,346,000.00             377,669,000.00                 239,306,123.00              138,362,877  Тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаа дуусаагүй 
2107                    Томилолт, зочны зардал             5,518,600.00                 5,518,600.00                     2,110,000.00                  3,408,600  Онцгой байдал зарласан 
2108  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж           34,099,500.00               55,280,950.00                   37,274,001.00                18,006,949  
2109  Бараа үйлчилгээний бусад зардал             9,504,000.00               26,824,000.00                   15,089,017.00                11,734,983  
              ТАТААС           
              УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ         102,853,500.00             121,019,900.00                   79,466,190.00                41,553,710  
              НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ           91,553,500.00               93,153,500.00                   69,012,375.00                24,141,125  Гүйцэтгэл гараагүй 
80802                    Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг           91,553,500.00               93,153,500.00                   69,012,375.00                24,141,125  
   Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг                  93,153,500.00                   68,212,375.00                24,941,125  
83112  Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал           11,300,000.00               27,866,400.00                   10,453,815.00                17,412,585  
   ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                                      -    
   ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ                                      -    
              ИХ ЗАСВАР                                      -    
   ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ                                      -    
   ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ                                      -    
   ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР      4,267,827,000.00          4,238,032,907.00              4,047,621,612.00              190,411,295  
   Улсын төсвөөс санхүүжих         684,396,100.00                                   -    
   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                                      -    
   Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих      3,140,441,000.00          3,423,724,787.00              3,093,363,022.00              330,361,765  
   Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих                                      -    
   Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас         432,989,900.00             748,566,120.00                 866,238,805.00             (117,672,685)  Улсын төсвийн санхүүжилтээр өссөн дүн.Хагас бие даасан байдалд шилжсэнтэй холбоотойгоор гүйцэтгэлээр санхүүждэг болсон тул улсын төсвийн санхүүжилт аваагүй 
   Туслах үйл ажиллагааны орлого           10,000,000.00               65,742,000.00                   70,079,785.00                 (4,337,785)  
  Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө                                     -    
   ЭМ лист           
   Төвлөрүүлэх орлого                        17,940,000.00    
   Тендерийн орлого           
Share:

Тус эмнэлэг нь анх 1926 онд одоогийн улсын клиникийн төв эмнэлгийн дэргэд арьс өнгөний өвчнийг эмчлэх 50 ортой тасаг нэртэйгээр Зөвлөлт оросын эмч мэргэжилтний тусламжаар байгуулагдан ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 1940 оны 10 дугаар сарыг хүртэл 1 дүгээр эмнэлгийн бүрэлдэхүүнд багтаж байсан юм.

Биднийг дагах

Та Имайл хаягаа энд оруулснаар манай эмнэлгийн мэдээллийг цаг алдахгүй авах боломжтой