Төсөв, тодотгол

Д/Д  Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал   Батлагдсан төсөв     Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/   Хэмнэлт/ хэтрэлт     
     жилээр   тайлант үе /өссөн дүнгээр/     дүн   тайлбар   
   НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН      4,267,827,000.00          4,362,555,795.00              3,302,368,633.38      
         УРСГАЛ ЗАРДАЛ      4,267,827,000.00          4,362,555,795.00              3,302,368,633.38                               -      
   БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ      4,164,973,500.00          4,260,998,295.00              3,232,860,943.38      
2101  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил      2,283,842,500.00          2,142,419,023.00              1,950,067,200.16              192,351,823  Гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг эцэслэн тогтоогоогүй тул ур чадварын нэмэгдэл олгоогүй   
2102  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл         308,318,700.00             289,825,322.00                 260,028,066.37                29,797,256    
2103                    Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал         120,037,000.00             112,127,000.00                   96,214,690.80                15,912,309  улирлын шинжтэй   
2104                    Хангамж, бараа материалын зардал           95,708,700.00               91,023,000.00                   79,450,940.05                11,572,060  улирлын шинжтэй   
2105                    Нормативт зардал         985,598,500.00          1,169,072,000.00                 634,958,838.00              534,113,162  Тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаа дуусаагүй   
2106                    Эд хогшил, урсгал засварын зардал         322,346,000.00             377,669,000.00                 162,605,387.00              215,063,613  Тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаа дуусаагүй   
2107                    Томилолт, зочны зардал             5,518,600.00                 5,518,600.00                     1,510,000.00                  4,008,600  Онцгой байдал зарласан   
2108  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж           34,099,500.00               50,808,350.00                   33,666,325.00                17,142,025    
2109  Бараа үйлчилгээний бусад зардал             9,504,000.00               22,536,000.00                   14,359,496.00                  8,176,504    
              ТАТААС             
              УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ         102,853,500.00             101,557,500.00                   69,507,690.00                32,049,810    
              НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ           91,553,500.00               93,153,500.00                   68,212,375.00                24,941,125  Гүйцэтгэл гараагүй   
80802                    Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг           91,553,500.00               93,153,500.00                   68,212,375.00                24,941,125    
   Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг                  93,153,500.00                   68,212,375.00                24,941,125    
83112  Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал           11,300,000.00                 8,404,000.00                     1,295,315.00                  7,108,685    
   ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                                      -      
   ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ                                      -      
              ИХ ЗАСВАР                                      -      
   ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ                                      -      
   ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ                                      -      
   ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР      4,267,827,000.00          4,426,678,795.00              3,823,164,395.00              603,514,400    
   Улсын төсвөөс санхүүжих         684,396,100.00                                   -      
   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                                      -      
   Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих      3,140,441,000.00          3,107,619,787.00              2,938,858,049.00              168,761,738    
   Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих                                      -      
   Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас         432,989,900.00          1,261,222,008.00                 797,131,561.00              464,090,447  Улсын төсвийн санхүүжилтээр өссөн дүн.Хагас бие даасан байдалд шилжсэнтэй холбоотойгоор гүйцэтгэлээр санхүүждэг болсон тул улсын төсвийн санхүүжилт аваагүй   
   Туслах үйл ажиллагааны орлого           10,000,000.00               57,837,000.00                   68,079,785.00               (10,242,785)  
Share:

Тус эмнэлэг нь анх 1926 онд одоогийн улсын клиникийн төв эмнэлгийн дэргэд арьс өнгөний өвчнийг эмчлэх 50 ортой тасаг нэртэйгээр Зөвлөлт оросын эмч мэргэжилтний тусламжаар байгуулагдан ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 1940 оны 10 дугаар сарыг хүртэл 1 дүгээр эмнэлгийн бүрэлдэхүүнд багтаж байсан юм.

Биднийг дагах

Та Имайл хаягаа энд оруулснаар манай эмнэлгийн мэдээллийг цаг алдахгүй авах боломжтой