Төсөв, тодотгол

 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл 2020 он 08 сар 
2020.08.31            
Д/Д  Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал   Батлагдсан төсөв     Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/   Хэмнэлт/ хэтрэлт     
     жилээр   тайлант үе /өссөн дүнгээр/     дүн   тайлбар   
   НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН           4,267,827,000               3,451,883,455                   2,545,729,450      
         УРСГАЛ ЗАРДАЛ           4,267,827,000               3,451,883,455                   2,545,729,450                               -      
   БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ           4,164,973,500               3,356,546,755                   2,503,839,924      
2101  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил           2,588,119,900               1,687,373,023                   1,548,535,091              138,837,932    
2102  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл              350,000,000                  229,206,382                      202,594,488                26,611,894    
2103                    Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал              135,600,000                    88,663,000                        80,110,945                  8,552,055  улирлын шинжтэй   
2104                    Хангамж, бараа материалын зардал              110,283,420                    71,763,000                        58,976,597                12,786,403    
2105                    Нормативт зардал           1,552,175,200             842,089,800.00                 476,559,522.00              365,530,278  Тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаа дуусаагүй   
2106                    Эд хогшил, урсгал засварын зардал              377,669,000                  377,669,000                      103,231,607              274,437,393  Тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаа дуусаагүй   
2107                    Томилолт, зочны зардал                  5,518,600                      5,518,600                          1,510,000                  4,008,600  Онцгой байдал зарласан   
2108  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж                69,824,100                    32,863,150                        21,191,725                11,671,425    
2109  Бараа үйлчилгээний бусад зардал                15,000,000                    21,400,800                        11,129,949                10,270,851    
              ТАТААС             
              УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ              114,977,500                    95,336,700                        41,889,526                53,447,174    
              НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ                93,153,500                    93,153,500                        40,594,211                52,559,289  Гүйцэтгэл гараагүй   
80802                    Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг                93,153,500                    93,153,500                        40,594,211                52,559,289    
   Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг                                      -      
83112  Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал                21,824,000                      2,183,200                          1,295,315                     887,885    
   ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                                      -      
   ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ                                      -      
              ИХ ЗАСВАР                                      -      
   ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ                                      -      
   ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ                                      -      
   ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                               -                 3,512,006,455                   2,975,286,874              536,719,581    
   Улсын төсвөөс санхүүжих                                      -      
   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                                      -      
   Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих                  2,473,409,787                   2,187,885,219              285,524,568    
   Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих                                      -      
   Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас                     996,569,668                      727,404,632              269,165,036  
Share:

Тус эмнэлэг нь анх 1926 онд одоогийн улсын клиникийн төв эмнэлгийн дэргэд арьс өнгөний өвчнийг эмчлэх 50 ортой тасаг нэртэйгээр Зөвлөлт оросын эмч мэргэжилтний тусламжаар байгуулагдан ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 1940 оны 10 дугаар сарыг хүртэл 1 дүгээр эмнэлгийн бүрэлдэхүүнд багтаж байсан юм.

Биднийг дагах

Та Имайл хаягаа энд оруулснаар манай эмнэлгийн мэдээллийг цаг алдахгүй авах боломжтой