Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
2019 ОНЫ 9-Р САР

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН          
  УРСГАЛ ЗАРДАЛ          
  БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ          
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,455,369,500.00 1,455,369,500.00 1,455,369,500.00    
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 181,921,400.00 181,921,400.00 181,921,400.00    
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 98,986,100.00 98,986,100.00 78,758,800.00    
  Хангамж, бараа материалын зардал 63,751,900.00 63,751,900.00 52,913,698.00    
  Нормативт зардал 587,612,700.00 587,612,700.00 542,104,620.00    
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 65,190,500.00 65,190,500.00 49,714,992.00    
  Томилолт, зочны зардал 3,750,300.00 3,750,300.00 1,593,700.00    
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 15,644,000.00 15,644,000.00 7,855,980.00    
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00    
  Нэр данс зөрүүтэй -1,000,000.00        
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ          
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг          
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР          
  Улсын төсвөөс санхүүжих -20,005,600.00 -20,005,600.00 -20,005,600.00    
  Бусад урсгал шилжүүлэг 20,005,600.00 20,005,600.00 19,782,567.00    
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас -2,196,395,300.00 -2,196,395,300.00 -2,196,197,363.00    
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас -275,831,100.00 -276,831,100.00 -277,180,925.00    
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагааны орлого -4,410,900.00 -4,410,900.00 -4,410,900.00    
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 4,410,900.00 4,410,900.00 4,410,900.00    
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагааны орлого -11,999,700.00 -11,999,700.00 -1,199,700.00    
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 11,999,700.00 11,999,700.00 9,617,144.00    
           
Share: