ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ  2019 ОНЫ 5-Р САР

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ 
2019 ОНЫ 5-Р САР

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН          
  УРСГАЛ ЗАРДАЛ          
  БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ          
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 805,486,500.00 805,486,500.00 784,617,684.95 20,868,815.00 Хүлээгдэж буй зардал
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 100,685,900.00 100,685,900.00 100,685,900.00    
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 68,947,900.00 68,947,900.00 48,533,971.20 20,413,929.00  
  Хангамж, бараа материалын зардал 37,613,000.00 37,613,000.00 35,453,065.37    
  Нормативт зардал 328,171,400.00 328,171,400.00 249,848,375.00 78,323,025.00  
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 41,597,600.00 41,597,600.00 33,255,622.00    
  Томилолт, зочны зардал 2,083,500.00 2,083,500.00 1,243,000.00    
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 13,015,500.00 13,015,500.00 5,716,480.00    
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,000,000.00 1,000,000.00      
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал 2,450,500.00 2,450,500.00 2,450,500.00    
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал 6,666,500.00 6,666,500.00 6,456,650.00    
  Бусад урсгал шилжүүлэг 1,166,500.00 1,166,500.00 400,000.00    
  ТАТААС          
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ          
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг          
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР          
  Улсын төсвөөс санхүүжих -72,602,300.00 -72,602,300.00 -72,602,300.00    
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих -1,171,759,500.00 -1,171,759,500.00 -1,170,320,662.00    
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас -154,239,500.00 -154,239,500.00 -192,185,565.00    
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас -2,450,500.00 -2,450,500.00 -2,450,500.00    
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас -6,666,500.00 -6,666,500.00 -6,666,500.00    
  Туслах үйл ажиллагааны орлого -1,166,500.00 -1,166,500.00 -1,166,500.00    
  Бусад эх үүсвэр          
        -178,198,123.48    
         
Share: