ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 
2019 ОНЫ 5-Р САР

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урам 805,486,500.00 805,486,500.00 784,617,684.95    
210101 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 458,452,000.00 458,452,000.00 448,569,480.91    
210102 Нэмэгдэл 252,152,500.00 252,152,500.00 241,166,204.04    
210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 67,375,000.00 67,375,000.00 67,375,000.00    
210104 Урамшуулал 27,507,000.00 27,507,000.00 27,507,000.00    
2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал 100,685,900.00 100,685,900.00 100,685,900.00    
210201 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 68,466,400.00 68,466,400.00 68,466,400.00    
210202 Тэтгэмжийн даатгал 8,054,800.00 8,054,800.00 8,054,800.00    
210203 ҮОМШ-ний даатгал 6,444,000.00 6,444,000.00 6,444,000.00    
210204 Ажилгүйдлийн даатгал 1,611,000.00 1,611,000.00 1,611,000.00    
210205 Эрүүл мэндийн даатгал 16,109,700.00 16,109,700.00 16,109,700.00    
2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 68,947,900.00 68,947,900.00 48,533,971.20    
210301 Гэрэл, цахилгаан 32,693,900.00 32,963,900.00 30,245,038.00   Хүлээгдэж буй зардал
210302 Түлш, халаалт 22,433,000.00 22,433,000.00 14,146,560.20   Хүлээгдэж буй зардал
210303 Цэвэр бохир ус 13,551,000.00 13,551,000.00 14,142,373.00    
2104 Хангамж, бараа материалын зардал 37,613,000.00 37,613,000.00 35,453,065.37    
210401 Бичиг хэрэг 3,145,000.00 3,145,000.00 3,129,650.00    
210402 Тээвэр, шатахуун 3,252,000.00 3,252,000.00 3,252,000.00    
210403 Шуудан холбоо интернет 2,583,000.00 2,583,000.00 2,627,246.37    
210405 Хог хаягдал зайлуулах хортон 20,165,500.00 20,165,500.00 18,732,298.00    
210406 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх 8,467,500.00 8,467,500.00 7,711,871.00    
2105 Нормативт зардал 328,171,400.00 328,171,400.00 249,848,375.00 78,323,025.00 Хүлээгдэж буй зардал
210501 Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл 236,782,000.00 236,782,000.00 191,853,194.00    
210502 Хоол хүнс 81,070,000.00 81,070,000.00 54,980,821.00    
210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 10,319,400.00 10,319,400.00 3,014,360.00    
2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 41,597,600.00 41,597,600.00 33,255,622.00    
210601 Багаж хэрэгсэл 8,762,800.00 8,762,800.00 8,753,730.00    
210603 Хөдөлмөр хамгаалалтын хэрэгсэл 6,197,800.00 6,194,800.00 1,896,592.00    
210604 Урсгал засвар 26,640,000.00 26,640,000.00 22,605,300.00    
2107 Томилолт, зочны зардал 2,083,500.00 2,083,500.00 1,243,000.00    
210702 Дотоод албаны томилолт 2,083,500.00 2,083,500.00 1,243,000.00    
2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 13,015,500.00 13,015,500.00 5,716,480.00    
210802 Аудит бат, зэрэглэл тогтоох 6,000,000.00 6,000,000.00      
210803 Даатгалын үйлчилгээ 445,500.00 445,500.00 306,504.00    
210804 Тээврийн хэрэгсэлийн татвар 465,300.00 465,300.00 406,176.00    
210805 Тээврийн хэрэгсэлийн оношлогоо 227,700.00 227,700.00      
210807 Газрын төлбөр 620,000.00 620,000.00      
210809 Улсын мэдээллийн маягт хэв,бэ 5,257,000.00 5,257,000.00 5,003,800.00    
2109 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үй 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00    
299990 ЖМСан 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00    
3100 Улсын төсвийн санхүүжилт -72,602,300.00 -72,602,300.00 -72,602,300.00    
310001 Улсын төсвийн санхүүжилт -72,602,300.00 -72,602,300.00 -72,602,300.00    
3300 НДС-ийн төсвөөс санхүүжих -1,171,759,500.00 -1,171,759,500.00 -1,170,320,662.00    
330002 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаа -1,171,759,500.00 -1,171,759,500.00 -1,170,320,662.00    
3500 Төсөвт байгууллагын үйл ажилла -154,239,500.00 -154,239,500.00 -192,185,565.00    
350001 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоо -150,073,000.00 -150,073,000.00 -187,757,565.00    
350002 Туслах үйл ажиллагааны орлогоо -4,166,500.00 -4,166,500.00 -4,428,000.00    
80219 Харуул хамгаалалтын зардал          
1200 Татбарын бус орлого -2,450,500.00 -2,450,500.00 -2,450,500.00    
120004 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ -2,450,500.00 -2,450,500.00 -2,450,500.00    
2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 2,450,500.00 2,450,500.00 2,450,500.00    
210801 Бусад нийтлэг хураамж 2,450,500.00 2,450,500.00 2,450,500.00    
1220 Тусламжийн орлого -1,166,500.00 -1,166,500.00 -1,166,500.00    
122005 Төсвөөс санхүүжих -1,166,500.00 -1,166,500.00 -1,166,500.00    
2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 1,166,500.00 1,166,500.00 400,000.00    
213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам 1,166,500.00 1,166,500.00 400,000.00    
1200 татварын бус орлого     -466,600.00    
1200004 үйл ажиллагааны орлого     -466,600.00    
1200 Татварын бус орлого -6,666,500.00 -6,666,500.00 -6,666,500.00    
120004 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ -6,666,500.00 -6,666,500.00 -6,666,500.00    
2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 6,666,500.00 6,666,500.00 6,456,650.00    
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 6,666,500.00 6,666,500.00 6,456,650.00    
  НИЙТ ДҮН     -178,198,123.48  
Share: